Børnehavens målsætning

Børnehavens målsætning er at etablere en tryg hverdag for barnet, så det i fred og ro og i sit eget tempo, kan gro og udvikle sig legemligt, sjæleligt samt åndeligt. Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impulser, med vores hus på Blegen 39 og skoven som udgangspunkt.


Formål

Det er institutionens formål, på et antroposofisk grundlag og i overensstemmelse med Rudolf Steiners pædagogiske impulser at drive et kvalitetspræget, pædago-gisk dagtilbud for børn i alde-ren fra 3 år til start i børne-haveklasse.

Institutionen er omfattet af formålsbestemmelsen i Lov om Dagtilbud. Privatinstitu-tionen lægger stor vægt på forældrenes engagement og deltagelse i institutionens ak-tiviteter samt prioriterer at være en ”have”, hvor børne-verdenen lever i fred, og bar-net får lov til at være barn.

Børnehaven har egen vente-liste, som institutionen selv administrerer og plads til 25 børn. Optagelse i institu-tionen vil ske på baggrund af ventelisteanciennitet. Dog til-stræbes en ligelig fordeling af køn, og søskende til børn i børnehaven har fortrinsret.

Børnehavelivet bygges op på rolige rytmer, der skaber genkendelse og glæde hos barnet. Der er en årsrytme og en ugerytme, der i høj grad giver barnet tryghed. Desuden vil institutionen med årstidsfesterne skabe en fornemmelse hos det enkelte barn af, at tiden er cyklisk, og give det mulighed for at leve sig ind i naturens rytme.

Institutionen vil herudover vægte udelivet og gøre børnene fortrolige med at lege med sand, jord og vand i haven og på legepladsen med henblik på at stimulere børnene til at undres, fordybe sig i og glæde sig over blomster, biller og andet liv, som man møder i naturen. Også inde i huset vil naturmaterialer gå igen i legetøj og den æstetiske udsmykning af rummene. Igennem udflugter til landmænd, dyrkning af en køkkenhave og madlavning sammen med børnene vil institutionen på en pædagogisk måde give børnene en oplevelse af, hvor fødevarer kommer fra, og hvordan de tilberedes.

Alle fødevarer tilstræbes at være biodynamiske/økologiske. Privatinstitutionen vil herudover i enhver henseende efterleve de af Aabenraa Kommune udarbejdede godkendelseskriterier, herunder kommunens overordnede børnepolitiske vision, målsætninger for børnehaver samt kommunens øvrige politikker og retningslinjer for området. Privatinstitutionen opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn og vil i samarbejde med forældrene og børnene skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.

Det pædagogiske arbejde i institutionen vil herudover ske til fremme af tolerance og medmenneskelighed.